Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki
8 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Usługi ogrodnicze Toruń
15 sierpnia, 2019

Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych

http://www.trivium.com.pl/budownictwo/geodeta-torun-wznowienie-znakow-granicznych/

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji upoważniających do wykonywania zawodu. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy

Przebieg granicy wyznacza się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Później odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, sporządzony jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych opracowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z zaświadczeniem o jednakowości projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Komplet dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Geodezja – Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok