Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty i korony cyrkonowe
28 października, 2019

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie kilku warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok