Warning: include_once(/opt/alt/php-xray/php/smart-advice-plugin/cl-smart-advice.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ddr529/public_html/syngen.com.pl/wp-settings.php on line 398

Warning: include_once(): Failed opening '/home/ddr529/public_html/syngen.com.pl/wp-content/mu-plugins/cl-smart-advice.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php82/root/usr/share/pear') in /home/ddr529/public_html/syngen.com.pl/wp-settings.php on line 398
Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie? – Syngen

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Skuteczność w ocieplaniu – pianka pro
4 listopada, 2016
Pompy ciepła – tanie ogrzewanie
15 listopada, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne kwalifikuje się do priorytetowych dokumentów formalnych, dzięki którym precyzyjnie zostaje stwierdzona czynność prawna. Sporządza się je wtedy, kiedy niewątpliwie wymagają tego przepisy prawa albo jeśli dwie osoby wykazują się taką wolą. Od rzeczonych dwóch elementów uzależniona jest sama struktura danego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w paru przypadkach:

 • Jeśli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać dostarczy oświadczenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy zobowiązującej do przejścia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle dokonania występującego już wcześniej zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy zawieranej w zamyśle przedłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przekazania prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego ofiarodawcą w czasie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy dotyczącej rozdziału spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedziczenia przez spodziewanego dziedzica ustawowego i unieważnienie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy odsprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W formie dokumentu notarialnego mogą być napisane też testamenty – a mianowicie dysponowania dobytkiem przed śmiercią, jednak nie jest to koniecznie egzekwowane przez przepisy prawa – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące jeśli Spadkodawcy właściwie nie są w stanie w świadomy sposób przedstawić swojej woli lub przedsięwziąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Dzieje się tak ponadto, jeśli powstają wątpliwości, aby Dziedzice przygotowali testament określonej treści bądź zarządzili swoim kapitałem pod wpływem pogróżek Oryginały jakichkolwiek aktów notarialnych są składowane w kancelarii notarialnej i tam muszą być przechowywane. Stronom oraz innym upoważnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą moc prawną jak pierwowzór. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być zupełnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczątką oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące warunki:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Zespolone wszystkie strony w jedną całość
 • Którakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczątką

Opłaty notarialne – taksa notarialna, podatek i in.

Każdorazowa pobierana przez notariusza zapłata jest ustalana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego notariusz nie może przyjmować zawyżonej zapłaty od Klientów, ponieważ jest „urzędnikiem” państwowym i bezustannie musi działać w interesie zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego fundamentalnych czynności ustawodawczych przynależy tworzenie aktów notarialnych, potwierdzeń spadkobrania, potwierdzeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w wskazanym miejscu), wypisywanie protokołów (przykładowo. spółek), wręczanie oświadczeń, zabieranie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, tworzenie wypisów, odpisów oraz wyciągów np. testamentów, tworzenie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wzorców aktów, świadectw oraz innych dokumentów. Należności notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, inaczej wartość obiektu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, górna wielkość sumy, jaką uzyskuje notariusz za wykonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, wyżej niż 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, powyżej 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł plus 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w przypadku czynności realizowanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Dokładny cennik pozostałych należności notarialnych – wysokości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń cennik

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok