Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Klinika ortodontyczna
3 sierpnia, 2019
http://www.trivium.com.pl/budownictwo/geodeta-torun-wznowienie-znakow-granicznych/
Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych
8 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie musi wykazać w toku rozprawy sądowej, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki pokrywające utrzymanie. Niezbędne jest także udowodnienie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze sugerować się dobrem dziecka. W tej sprawie bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także środowisko, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą także zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, mających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej sprawie adwokata jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona niemożliwość harmonijnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, przede wszystkim gdy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle dobrym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, lecz może również wystapić w postaci zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać razem, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia prawnik może dopisać uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie daja rady przygotować wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje wyrok na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można ubiegać się o całkowite pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy zastosowane wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można starać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takiej sytuacji można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok