Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty i korony cyrkonowe
28 października, 2019

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego aktu konieczne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą zostać porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i spisuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią budowę i nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – z reguły, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok